ناسینی سه نته ر ته خصصی په س، گه ژ و جوانی کوروش

کوروش یه که ک له باش ته رین سه نته ره کاني ته خصصی په س له ئیرانه که له وه زاره تی ته ن ده روسی و سه لامتی و عیلاجه ی هیه أم سه نته ره له اول زور محاوله یان که رده گه له باش ته رین ته خصصي و زور تعثیر به کار به هه نن له په س، گه ژ له نا و ئیشی په س و عه مه لیات خوی ده زانیت و به باش ته رین شیوه.

به لام به ره له ئیشی سه نته ره که ی په س و گه ژ کوروش :

 • زرعه ی گه ژ، به رو، ره یش
 • FIT.FUT.BHT ترکیبی
 • لیزر گه ژ زائد (الکساندرایت 2018)
 • عه مه لیات جوانی : لوت - سیه نگ زه گ - چاو (له م شوینی که أتان اویت به دوکتوری فوقی ته خصصی جه راحی په لاستیک و ته رمیم)
 • لاغه رکه رده ن یا ضعیف بون به شیوه ک عه مه لیات ناکه ره یت په ألین (لیپوماتیک،بادی جت،کرایو)
 • و شانی جه ل،جوری و بوته کس
 • لیفت ته قه ل
 • جه وان که رده ن و ته قویتی په س و گه ژ
 • آر اف ده رزه ی فرکشنال
 • عیلاجه ی نه خوشینی په س و گه ژ
 • اسکلروتراپی
 • عیلاجه ی زگیل ته ناسول
Real Time Analytics