بهترين كانديد كاشت ریش و سبيل چه افرادی هستند؟

بهترين كانديد كاشت ریش و سبيل چه افرادی هستند؟

بهترين كانديد كاشت ریش و سبيل چه افرادی هستند؟

افرادی که بانك موی كافی در ناحيه پشت سر و اطراف گوش ها داشته باشند کاندید کاشت ریش و سبیل هستند، زیرا برای كاشت مو در نواحی ريش و سبيل، از بانك موی فرد (پشت سر) استفاده می شود.

پوست سالم در منطقه مورد نظر برای كاشت مو نیز از شرایط کاندیدای کاشت ریش و سبیل می باشد.

لازم به ذکر است كاشت ريش و سبيل در قسمت سوختگی يا جراحی شده هم امكان پذير می باشد ولی قاعدتا در اين نواحی، امكان كاشت مو با تراکم بالا دریک جلسه امکان پذیر نیست. برای رسيدن به نتیجه بهتر ممكن است به دو يا سه جلسه نياز باشد.
Real Time Analytics