چه كسانی كانديد كاشت ريش می شوند؟

چه كسانی كانديد كاشت ريش می شوند؟

چه كسانی كانديد كاشت ريش می شوند؟

در ابتدا بايد علت ریزش و کاهش تراکم يا از بين رفتن ريش و سبيل بررسی شود چرا که در برخی موارد بدون درمان علت، كاشت ريش و سبيل هم نمي تواند نتیجه دائمی داشته باشد و احتمال ريزش موهای كاشته شده وجود دارد.




Real Time Analytics