اسپیرونولاکتون

اسپیرونولاکتون

اسپیرونولاکتون

هشدار:
تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک معالج می‌باشد و این سایت هيچگونه مسئوليتی در خصوص مصرف خودسرانه دارو ندارد.

 

نام های تجاری اسپیرونولاکتون :

aldactone , alatone , laractone

لیست کامل اطلاعات دارویی اسپیرونولاکتون

 

 

 • نام لاتینspironolactone
 • نام فارسیپاسپیرونولاکتون
 • مصرف در حاملگیD
 • گروه درمانی – داروییدیورتیک نگهدارنده پتاسیم، کاهنده فشـار خون‌، تشـخیص هیپر آلدوسترونیسم اولیه‌، ضد هیپوکالمی

اشکال دارویی:

F.C. Tab: 25mg

Scored F.C. Tab: 100mg

فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

آنتاگونیست رقابتی آلدوسترون‌، افزایش دفع آب و سدیم و کاهش دفع پتاسیم‌، جذب سریع گوارشی‌، PB %٩٠، متابولیت‌های مهم دارو: ٧ آلفا -تیومتیل اسپیرولاکتون و کانرنون  (Canrcnonc) دفع‌کلیوی و تا حدودی مدفوعی‌، عبور از سد جفتی و توزیع در داخل شیر، مدت اثر ٣-‌٢ روز، اوج اثر ٣-٢ روز، شروع اثر یک تا دو روز.

مصرف برحسب اندیکاسیون:

 • ادم ناشی از CHF ، سیروز کبدی‌، سندروم نفروتیک و آسیت ناشی از بدخیمی
 • تشخیص هپیرآلدوسترونیسم اولیه
 • هیپرتانسیون اولیه
 • هپیوکالمی ناشی از داروهای دیورتیک
 • هیرسوتیسم خانم‌ها
 • بیماری پلی‌کیستیک تخمدان
 • سندرم پـیش از قاعدگی
 • درمان‌کوتاه مدت بلوغ زودرس مردانه فامیلی
 • درمان‌کوتاه مدت آکنه ولگاریس
 • درمان سندرم بارتر
 • پیشگیری از فلج دوره‌ای هپیوکالمیک
 • پیشگیری از بیماری حاد ارتفاع
 • اثر احتمالی در درما‌ن دیس‌ پلازی برونکوپولمونر شیرخواران

تداخلات مهم:

دارویی‌:

 • خطر بروز هیپرکالمی شدید در مـصرف هـمزمان ACEI ها، ایـندومتاسین‌، سـایر مدرهای نگـهدارنده پتاسیم و مکمل‌های پتاسیمی‌.
 • اهش اثر مدری اسپیرونولاکتون در مـصرف آسـپیرین‌؛
 • احتمال بروز مسمومیت با دیگوکسین در مصرف همزمان آن‌؛
 • کاهش اثـر ضد انـعقادی وارفـارین‌؛
 • کاهش تاثیر نور اپی‌نفرین

آزمایشگاهی‌:

 • تداخل با آزمون رادیوایمونواسی دیگوکسین‌؛
 • افزایش موقت BUN

موارد منع مصرف و احتیاط:

منع‌ مصرف: آنوری‌ عوارض جانبی:

شایع‌ترین‌: ‌ندارد.

مهمترین‌: هیپرکالمی‌، آگرانولوسیتوز، آنافیلاکسی

سایر عوارض‌: سردرد، خواب‌آلودگی‌، لتارژی‌،‌ گیجی‌، آتاکسی‌، اسهال‌، خون‌ ریزی معده‌، زخم GI،‌کرامپ گوارشی‌،‌ گاستریت‌، تهوع‌، افزایش موقت BUN ، ایـمپو تنسی‌، اخـتلال در قاعدگی زنـان‌، هـیپوناترمی‌، اسیدوز خفیف‌ ،‌کهیر، پرمویی‌، ضایعات ماکولوپاپولر، دهیدراسیون‌، ژنیکوماستی‌، درد سینه‌ها، تب دارویی‌، آمنوره‌.

مصرف در بارداری و شیر دهی:

تجویز با احتیاط و تنها در صورت نیاز

مسمومیت و درمان:

موردی‌ گزارش نشده

توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار – خانواده:

 • ایجاد حداکثر پاسخ درمانی ضد فشار گاهی تا ٢ هفته‌؛
 • ‌کنترل مرتب سطح الکـترولیت‌، مـیزان ادرار، میزان مایعات دریافتی‌، وزن و فشارخون بیمار؛
 • احتمال ایجاد هیپوناترمی به ویژه در مصرف بـا مدرهای شیر.
 • مصرف دارو صبح ‌ها همراه با غذا

، نارسایی حاد یا پیشرونده‌ کلیوی‌، هیپرکالمی‌.

احتیاط:‌ اختلال آب و الکترولیت‌، اختلال عملکرد کلیوی‌، بیماری‌ کبدی‌، دوره بارداری و شیردهی‌.

عوارض جانبی:

شایع‌ترین‌: ‌ندارد.

مهمترین‌: هیپرکالمی‌، آگرانولوسیتوز، آنافیلاکسی

سایر عوارض‌: سردرد، خواب‌آلودگی‌، لتارژی‌،‌ گیجی‌، آتاکسی‌، اسهال‌، خون‌ ریزی معده‌، زخم GI،‌کرامپ گوارشی‌،‌ گاستریت‌، تهوع‌، افزایش موقت BUN ، ایـمپو تنسی‌، اخـتلال در قاعدگی زنـان‌، هـیپوناترمی‌، اسیدوز خفیف‌ ،‌کهیر، پرمویی‌، ضایعات ماکولوپاپولر، دهیدراسیون‌، ژنیکوماستی‌، درد سینه‌ها، تب دارویی‌، آمنوره‌.

مصرف در بارداری و شیر دهی:

تجویز با احتیاط و تنها در صورت نیاز

مسمومیت و درمان:

موردی‌ گزارش نشده

توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار – خانواده:

 • ایجاد حداکثر پاسخ درمانی ضد فشار گاهی تا ٢ هفته‌؛
 • ‌کنترل مرتب سطح الکـترولیت‌، مـیزان ادرار، میزان مایعات دریافتی‌، وزن و فشارخون بیمار؛
 • احتمال ایجاد هیپوناترمی به ویژه در مصرف بـا مدرهای شیر.
 • مصرف دارو صبح ‌ها همراه با غذا

 

 

برگرفته از majalesalamat.com
Real Time Analytics