دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی اراک یکی از دانشگاه‌های شهر اراک و مسئول ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در استان مرکزی است.

دانشگاه علوم پزشکی اراک به عنوان متولی امر بهداشت و درمان در استان مرکزی خود را موظف به تأمین بهداشت جسمی و روحی شهروندان می داند تا زمینه زندگی مناسب و رشد و بالندگی را در آنان ایجاد نماید و از طرفی این امر را بر خود واجب می داند تا در صورت بروز بیماری و حادثه شرایطی را مهیا نماید تا طبق فرموده مقام معظم رهبری،خانواده فرد بیمار بجز بیماری فرد، دغدغه ای دیگری در خصوص تأمین پزشک،دارو و ... نداشته باشد و درخصوص امر آموزش امید است بتواند جایگاه متعالی را در بین استان های مختلف پیدا نماید.

کلیه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات  بهداشتی – درمانی در سراسر ایران زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند؛ در پائین همین صفحه نمودار سازمانی این وزارت آورده شده است. این نمودار سازمانی در آذرماه 1379 به تایید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(دکتر محمدرضا عارف) و وزیر وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( دکتر محمد فرهادی) رسیده است.

در سال 1365 با تلاش و پیگیری سرپرست سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان مرکزی و نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی و مساعدت مقامات وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجوز تاسیس دانشکده پزشکی اراک اخذ و در بهمن ماه 1366 دانشکده علوم پزشکی با تجمع دانشکده پزشکی و آموزشکده پرستاری و مامایی با پشتیبانی علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با پذیرش 60 دانشجو در رشته پزشکی با امکانات محدود سازمان منطقه ای بهداری و سایر نهادهای محلی در ساختمان استیجاری شروع به فعالیت نمود و از سال 1367 مستقل گردید. در سال 1369 به دانشگاه علوم پزشکی تبدیل شد که در سال 1373 با ادغام سازمان منطقه ای بهداشت و درمان، مسئول ارائه خدمات بهداشتی، درمانی وآموزشی در استان شد و به نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی استان مرکزی تغییر نام یافت.هدف:

1-پرورش استعدادها از طریق آموزش و پژوهش علمی و ترویج علوم پزشکی و پیراپزشکی به منظور کمک به تجهیز و تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور

2-ایجاد امکانات تحقیقی و پژوهشی به منظور شناخت عوامل بالقوه ناشناخته و در جهت افزایش توان علمی در رابطه با مسائل بهداشتی و درمانی

3-گسترش و تعمیم امکانات بهداشتی و درمانی در سطح جامعه از طریق سازمان ها و موسسات درمانی و مراکز بهداشتی و درمانی تابعه

وظایف کلی:

1.آموزش دانشجویان در رشته های مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی و توسعه و تعمیم آموزش پزشکی

جامعه نگر

2.انجام تحقیقات علمی و بالینی در زمینه های مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی برحسب نیازهای بهداشتی،درمانی و اجتماعی کشور و منطقه

3.برقراری روابط دانشگاهی و مبادله استاد و دانشجو با دانشگاه های داخل و یا خارج از کشور از طریق قراردادهای فرهنگی و دانشگاهی

4.تشکیل سمینارها و کنفرانس های علمی و آموزشی

5.ترجمه و تألیف کتب و نشریات در زمینه های مختلف علوم پزشکی

6.نظارت و کوشش در اجرای دقیق سیاست کلی و خط مشی وزارت متبوع به منظور تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق کاربرد برنامه های بهداشتی به ویژه در زمینه:بهداشت محیط و مبارزه با بیماریها،بهداشت خانواده و مدارس،آموزش بهداشت عمومی،بهداشت کار شاغلین با تأکید بر اولویت مراقبت بهداشت اولیه خصوصاً «مادران و کودکان»

7.نظارت بر اجرای درست طرح ها و برنامه های بهداشتی و درمانی،اداری و مالی و ارزشیابی فعالیت ها و برنامه های اجرا شده و در دست اجرا در سطح استان

8.هدایت و ارشاد مسئولین برنامه ریزی در تهیه طرح ها و برنامه های واحدهای تابعه و تلفیق و هماهنگ کردن برنامه ها با عنایت به اولویت ها

9.نظارت بر انجام مطالعات و بررسی های جمعیتی و تجزیه آمارهای استخراجی در ارتباط با طرحها و برنامه های بهداشتی،درمانی به منظور آگاهی از کمیت و کیفیت فعالیت ها در زمینه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

10.فراهم آوردن تسهیلات لازم برای برخورداری ساکنین منطقه از خدمات در حدود امکانات از طریق ایجاد و گسترش مراکز بهداشتی و درمانی و دولتی و بهبود استانداردهای مورد عمل

11.نظارت بر اجرای دقیق ضوابط مربوط به نگهداری،مصرف،انهدام مواد بیولوژیک،مخدر،خوراکی،آشامیدنی،

بهداشتی،آرایشی،آزمایشگاهی،فرآورده های دارویی،تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی

12.نماینده قانونی دانشگاه در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مراجع قانونی با حق انتخاب وکیل

ج- وظایف واحدهای مرکزی:

شورای دانشگاه:

1.تعیین ضوابط و شرایط گزینش دانشجویان در دانشگاه با رعایت مقررات مربوط

2.ایجاد خط مشی های توسعه و گسترش سطح آموزش با توجه به نیاز جامعه و امکانات کشور

3.تصویب آئین نامه های داخلی و شورای هر دانشکده و آئین نامه های لازم برای امتحانات

4.اظهار نظر درباره استادان و دانشیاران و استادیارانی که از طرف شورای هر دانشکده برای انجام خدمت پیشنهاد

می شوند

5.تعیین خط مشی هایی در زمینه پیشرفت و اصلاح امور جاری دانشگاه

6.بررسی و تصویب طرح ها و پیشنهادهایی که موجب ترقی و اصلاح امور دانشگاه می شود.

اعضاء شورای دانشگاه شامل اعضاء هیأت رئیسه دانشگاه،روسای دانشکده ها،آموزشکده ها و پژوهشکده ها،دو نفر از اعضاء هیأت علمی که دانشیار یا استاد باشند (به انتخاب رئیس دانشگاه)،(شورای های آموزشی،پژوهشی و تحصیلات تکمیلی) به انتخاب شورای مربوطه می باشد.

هیأت ممیزه:

1.تصدیق صلاحیت مدرسان رسمی و قراردادی دانشگاه

2.رسیدگی و اظهارنظر به صلاحیت علمی داوطلبان ورود به خدمت در مراتب استادی و دانشیاری و یا ارتقاء اعضاء هیئت علمی دانشگاه به این مراتب

3.رسیدگی به مدارک و تصویب صلاحیت تدریس استادان غیردانشگاهی که برای تدریس دعوت شده اند.

در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی اراک هیئت ممیزه ندارد و کارهای هیئت ممیزه توسط هیئت ممیزه مرکزی انجام می گیرد.

ریاست دانشگاه:

1.نظارت بر اجرای خط مشی های تعیین شده در قالب سیاستهای علمی،آموزشی و پژوهشی

2.نظارت بر فعالیت های فرهنگی،آموزشی،پژوهشی،بهداشتی و درمانی،اداری و مالی،عمرانی و خدماتی دانشگاه

3.برقراری هماهنگی بین واحدهای مختلف دانشگاه وشبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها

4.برقرای تماس با سایر مؤسسات و سازمان های دولتی مربوط در داخل یا خارج از کشور و ایجاد ارتباطات لازم

با این گونه مراکز

5.نظارت بر نحوه استفاده از بودجه تخصیص یافته دانشگاه

6.تهیه و ارائه گزارش مربوط به روند فعالیت ها و پیشرفت های دانشگاه به مراجع ذیصلاح

7.دریافت گزارشهایلازم در رابطه با امور جاری دانشگاه و پیگیری تخلفات و رفع اشکالات احتمالی

دانشگاه از طرق مختلف

8.شرکت در عقد قرارداد مابین دانشگاه و اشخاص حقیقی و حقوقی و نظارت بر قانونی بودن آنها

9.بررسی مسائل انضباطی کارکنان و اعضای هیأت علمی و ایفای حکمیت از طریق برپایی دادگاههای

اداری و در چهارچوب ضوابط موجود

 

 

نشانیاراک - خیابان شهید شیرودی - خیابان علم الهدی

 

پست الکترونیکیinfo@arakmu.ac.ir

 

تلفن٠٨٦٣٣١٣٦٠٥٥

 

دورنگار٠٨٦٣٣١٣٣١٤٧

 

کد پستی٣٨١٩٦٩٣٣٤٥

 

صندوق پستی٦٤٦

 

ساعات کاری٧ الی ١٥:٣٠
Real Time Analytics