وَن ویژه زنان در افغانستان

وَن ویژه زنان در افغانستان

وَن ویژه زنان در افغانستان

تاکسی وَن ویژه زنان مدتی است در کابل افغانستان شروع به کار کرده است.

                  برگرفته از mashreghnews.ir
Real Time Analytics