سلولیت

سلولیت

سلولیت

یک برجستگی شبیه به پوست پرتقال ور آمده است.در قسمت فوقانی و پشتی ران ها و باسن دیده می شود.
این واژه از ادبیات پزشکی فرانسه در حدود 150 سال پیش گرفته شده است . میزان بروز در زنان پس از بلوغ بی 98-85% ظاهر میشود و بر عکس در مردان کمتر دیده می شود.
مناطق شایع بیماری عبارتند از سینه ها ، بخش تحتانی شکم ، بخش فوقانی بازو و پشت گردن ظاهر ضایعه از نظر کلینیکی قابل تشخیص است.همچنین نیاز به تست های آزمایشگاهی نیست و همچنین نیازی به درمان خاص نیست.چرا که مشکلی برای بیمار پیش نمی آید ، مگر اینکه خود بیمار درخواست کند.کاهش وزن ظاهر سلولیت را کم و افزایش وزن آن را وخیم تر می کند.
درمان مدافعه گرانه شامل لیپوساکشن ( کشیدن چربی ) اندرمولوجی ( این نوع دستگاه شرایط یک پوست طبیعی از نظر جریان خون و لنف در نقاط تحت درمان برقرار می کند.ساب سیشن ، مزوتراپی ( تزریق یکسری مواد چربی سوز در داخل چربی زیر جلدی ) نور درمانی ، سیستم ولاالموت ( ترکیبی است از نور مادون قرمز رادیو فرکانسی موج پیوسته ،ساکشن مکانیکی ). بیمار باید به این موضوع آگاه باشد که روش درمانی موثری برای سلولیت نداریم.
نکته : در حال حاضر درمان با منابع نوری و همچنین لیزر امید بخش تر است.
Real Time Analytics